O ustanovi

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije („Požeško-slavonski službeni glasnik“ br. 3/08) u skladu sa zakonom. Osnivač Ustanove je Požeško-slavonska županija.Sjedište Ustanove je u Požegi, Županijska 7.

Ustanova obavlja djelatnost:

  • zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih prirodnih vrijednosti na području Požeško-slavonske županije u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode,osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara
  • nadzor nad  provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja. Zaštita prirode obavlja se sukladno Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode kojeg donosi Upravno vijeće Javne ustanove uz suglasnost Župana.


Rad ustanove je javan.Ustanova je dužna pravodobno i istinito izvještavati javnost o obavljanju djelatnosti za koju je osnovana.Ustanova izvještava javnost putem sredstava javnog priopćavanja o svim radnjama koje imaju utjecaj, ili bi mogle imati utjecaj na zaštitu prirode i okoliša.

Više...
 

Novosti

fotogalerija