• Slideshow 1

NATURA 2000

Ekološka mreža Republike Hrvatske, proglašena Uredbom o ekološkoj mreži (NN 124/2013), predstavlja područja ekološke mreže Europske unije Natura 2000.

 

Ekološku mrežu RH (mrežu Natura 2000) prema članku 6. Uredbe o ekološkoj mreži (NN 124/2013) čine područja očuvanja značajna za ptice - POP (područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica od interesa za Europsku uniju, kao i njihovih staništa, te područja značajna za očuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito močvarna područja od međunarodne važnosti) i područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove - POVS (područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih vrsta i njihovih staništa, kao i prirodnih stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju).

Ekološka mreža Republike Hrvatske obuhvaća 36,67% kopnenog teritorija i 16,39% obalnog mora, a sastoji se od 571 poligonskog Područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove (POVS), 171 točkastih Područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove (najvećim dijelom špiljski objekti) (POVS) te 38 poligonskih Područja očuvanja značajnih za ptice (POP).

NATURA 2000 područja u Požeško-slavonskoj županiji

1. Šume na Dilj gori - HR2000623
2. Ilova - HR2001216
4. Orljavac - HR2001286
5. Trbušnjak - Rastik - HR2000174
6. Ribnjaci Poljana - HR2000438
7. Livade kod Čaglina - HR2001292
8. Lonđa i obronci Dilja - HR2001328
9. Potoci oko Papuka - HR2001329
10. Psunj - HR2001355
11. Orljava - HR2001385
12. Nurkovac - HR2001393
13. Bijela - HR2001403
14. Orljavica - HR2001407

 

 Više informacija:  http://www.bioportal.hr/gis/

Kontakt Info

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije
Županijska 7
HR-34000 Požega

tel: 034/290-244
fax: 034/271-364

e-mail: zastita.prirode@pszupanija.hr

© Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije, Županijska 7 - HR-34000 Požega

Hosting by 8Core Association